Általános Szerződési Feltételek

A PetMED by Dr.Kelen (HighCosm Bt.) által a termékértékesítése körében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek. Köszönjük, hogy vásárlása során megtisztel bennünket bizalmával! Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.

1.1. Jelen ÁSZF HighCosm Bt. valamint az általa előállított kozmetikai, illetve
állatgyógyászati termékeket tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló
jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.
1.2. Az ÁSZF 2020. 04.09-től határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek
részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi
jogügyletekre alkalmazható.

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában
2.1.1. Egyedi adásvételi szerződés: (tényleges vásárlás) az Eladó és a Vevő között a
termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése
mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek
a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;
2.1.2. Eladó: HighCosm Bt. (székhely: Bp. 1134 Csángó u, 20/d ,; Cg.:01-06-745971;
adószám: 24570576-2-41; vezető tisztségviselő: dr. Kelen András ügyvezető
igazgató; e-mail: info@drkelen.hu)
2.1.3. PetMED honlap: az Eladó részéről üzemeltetett, a www.petmed.hu domain
név alatt fellelhető internetes oldal (a továbbiakban: Honlap);
2.1.4. Szerződő Felek: az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő
jogalany együttes megnevezése;
2.1.5. Szolgáltatás: az Eladó Honlapján aktuálisan megrendelhető késztermékek
eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése
ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;
2.1.6. Termék: az Eladó részéről előállított, a PetMED honlapon adásvételi
ajánlattételre felhívással közölt árucikk;
2.1.7. Vételár: a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján Eladó által
nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke;
2.1.8. Vevő: minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi
személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó
termékét a PetMED honlap igénybevételével online megvásárolja a kiválasztott
terméket.

3.1. Az ÁSZF és az Egyedi adásvételi szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó
és Vevő között adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő
számítása naptári napokban történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy
ünnepnapra is eshet.
3.2. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállás, visszaküldés, stb.) az Eladó
székhelyére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt
megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező
jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.
3.3. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi
adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási
adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen pont megszegéséből eredő
kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az
Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak az adatkezelési tájékoztatóban
nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó
módosításával tesz eleget.
3.4. A levélpostai küldemény vagy futár útján, az alkalmazható címen keresztül a Vevővel
közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b)
egyéb európai államban 10. (tízedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon
szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az adott cím
alkalmazhatóságát a 3.2 – 3.3. pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. Az
Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb
hátrányokért) való felelősségét kizárja.
3.5. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul
tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy
nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.
3.6. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az ÁSZF-ben nem szabályozott
kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére
a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek rögzítik
továbbá, hogy abban az esetben, ha az Egyedi adásvételi szerződés, illetve az ÁSZF a
magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a
magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.
3.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az
Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton
próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. A felek kikötik
Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó
vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is – megindítandó polgári peres
eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

4.1. Hozzáférés az eladói szolgáltatáshoz
4.1.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a www.petmed.hu elnevezésű Honlapon
keresztül fér hozzá.
4.1.2. A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak
jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást,
amennyiben a kért adatait hiánytalanul megadja. A Vevő ezúton felhatalmazást
nyújt arra nézve, hogy az Eladó a vásárláshoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó
vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.
4.1.3. Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek
értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a
vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben)
tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az
esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor
késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie. A
felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő
megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő
joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó
kizárólagos jogkörébe tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül
különösen, ha a visszaküldött termékről egyértelműen megállapítható, hogy az
nem a hétköznapi használatából eredő kopás eredményeként veszített eredeti
mennyiségéből.
4.1.4. Az Eladó nem vállal felelősséget a PetMED honlap használatából eredő
közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet,
elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az Eladó nem
tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért,
veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap vagy a pénzintézeti Honlap
használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő
működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen
megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási
késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más
hasonló okból származnak.
4.1.5. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt
esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a
felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.

5.1. A termékár, a kiszállítási díj, illetőleg a csomagolási költség
5.2. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely
egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül
kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét futárszolgálattal történő
házhozszállítás esetén meg kell fizetnie, kivéve, ha az egyedi adásvételi szerződés
keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert
ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem
terheli. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor
hatályos kiszállítási díjakat a honlap tartalmazza.
5.3. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán,
és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a
termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott
fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés
véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik
lehetősége.
6.1. Az előreutalásos vásárlás
Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó Otp Banknál
vezetett 11710002-20135207 számú pénzintézeti számlájára.
Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére,
amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 14h00 órával
bezárólag az Eladó 7.2.1. pontban megjelölt bankszámláján jóváírásra került.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az
Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási
késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem
terheli.
6.2. Utánvétes vásárlás
Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a
termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a
futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt
összegben.
6.3. Az Eladó székhelyén történő személyes átvétel esetén kizárólag készpénzes fizetésre
van lehetőség, bankkártyát nem tudunk elfogadni.
6.4. Online fizetés
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Barion fizetési tájékoztató 

MIT JELENT A BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!


Fizetéshez használhatod:

    • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
    • Visa vagy Electron bankkártyádat
    • Amex bankkártyádat

 

FIZESS KÉNYELMESEN BANKÁRTYA NÉLKÜL

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni. Ebben az esetben e-mail címed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

KÖVESD VÁSÁRLÁSAIDAT

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

ELSŐ A BIZTONSÁG

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja:

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

7.1. A megvásárolt termék kiszállítása futárszolgálat 
útján valósul meg.  A megrendelt termékeket a futárszolgálat részére munkanapokon 48 órán belül átadjuk.
7.2. A Vevő a futárszolgálattal történő házhozszállítást bármelyik fizetési mód alkalmazása
mellett választhatja.
7.3. A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem
nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult
rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8h00 és 17h00 óra között, a vásárlás
során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az
alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vevőnek
természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen
a garantált szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés feltételeiről, azonban a
fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a
Vevőnek a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.
7.4. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a
vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az
előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet
szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb
hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem
pedig harmadik személy irányában nem felelős.
7.5. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát
tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó
szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A
szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig
igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan
állapotban volt.
7.6. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát
(a hiányosságot) az Eladóval a honlapon található kapcsolat menüpont alatt található
elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a
termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi
jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket
tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos)
termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok)
megtérítésére a Vevő köteles.
7.7. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre,
amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.
7.8. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a
Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található
elérhetőségek valamelyikére (e-mail: info@drkelen.hu, telefon:+36 30 5206003),
illetőleg az Eladó székhelyére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük
sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és értesíti a Vevőt a
vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez
(pl. a jegyzőhöz, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz) vagy a bírósághoz fordulhat.
A lakóhelye szerinti járási hivatal elérhetőségét itt találja:
http://jarasinfo.gov.hu

9.1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági
érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.
9.2. Az Eladó a fenti alakító hatalmasság gyakorlásáról, valamint a megváltozó
klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően
a honlap lábjegyzeti részén, külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő
szerződéses partnereit.
9.3. Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár
szerződésszerű teljesítésével.
9.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre
nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem
tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások
vonatkozásában elszámolni.
9.5. A Vevő az egyedi adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított
30 (harminc) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot
is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként,
legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó székhelyére. Az
elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket hibátlan,
újraértékesítésre alkalmas állapotban, valamint az értékesítésről kiállított számla
eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az
Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi
adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos
közlésnek.
9.6. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával
kapcsolatban felmerült költségeket. Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából
eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.
9.7. Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt
esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési
vélelem beálltától) számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszafizetni a
Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő
kárának megtérítését is.
9.8. A Vevőt nem illeti meg a 10.5. szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék
természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen
jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek az elállási jognyilatkozathoz mellékelt
állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett nettó mennyisége
az eredeti termék nettó minőségének, illetve mennyiségének 30 (harminc) %-át nem
éri el. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék
állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem
azonosítható.
9.9. A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult
elállni
9.9.1. amennyiben az Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta;
9.9.2. az átutalás késedelme, illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről
történt igénybevétele miatt;
9.9.3. ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően
kevesebb, mint 4 (négy) munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep
alkalmából szeretett volna hozzájutni az Eladó árucikkéhez.

10.1. Vevő tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Kr.) 29. § e) pontja alapján kozmetikumok vonatkozásában egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból nem illeti meg a Kr. 20.§-ában meghatározott elállási jog,
amennyiben a termék az átadást követően felbontásra került, vagyis a Vevő a
terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta.
10.2. A HighCosm Bt. tájékoztatja Vevőt, hogy a szolgáltatónál tárolt adatok védelméről
megtette és elvégezte a szükséges védelmi intézkedéseket.
10.3. Vevő a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést Eladó ügyfélszolgálatával
folytatott telefonos vagy (postai, illetve elektronikus) levelezés keretében
foganatosított megkereséssel kezdeményezheti. Az ügyfélszolgálat elérhetőségét
(levelezési cím, telefonszám) Eladó a Honlapján feltünteti.
10.4. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok
alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Vevő eljárást
kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő
békéltető testületnél (2008. évi XLII. törvény 28.§). A békéltető testületek illetékességi
területe a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik
(2008. évi XLII. törvény 20.§ (5) bekezdés). Eladót a békéltető testületi eljárásban
együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles válasziratát megküldeni
a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-
i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével
Eladó a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét
biztosítani köteles. Amennyiben Eladó székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a
területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van
bejegyezve, Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő
írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
10.5. Ha nem elégedett a panaszkezelési folyamattal vagy annak eredményével, az Európai
Bizottság online vitarendezési platformján tud panaszt benyújtani az alábbi linken:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.showlng=HU
Ezzel a hivatkozással nyissa meg a vitarendezési platformot.
10.6. A kereskedő adatainak megadásakor adja meg az info@drkelen.hu e-mail címet.

Budapest, 2020. április 9

Top