Adatkezelési tájékoztató

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt hogyan kezeljük személyes adatait és megismerhesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Kizárólag azon személyes adatait kezeljük, amelyeket Ön adott meg a webáruház használata során.
A HighCosm Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő), a www.petmed.hu (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője, az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete [a továbbiakban: Rendelet alapján nyújtja ezt a tájékoztatást az általa a www.petmed.hu weboldalon üzemeltetett webáruház kapcsán megvalósuló adatkezelésekről.
A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével Ön
hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen

Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.

Adatkezelő adatai:
Neve: HighCosm Bt.
Székhelye: Bp. 1134 Csángó u. 20/d
Adószáma: 24570576241
Cégjegyzékszám: 01 06 745971
Elérhetősége: info@drkelen.hu
Tárhely Adatkezelő/Adatfeldolgozó: Magyar Hosting Kft.
Cím: H-1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.
Telefon: +36 1 700 2323
E-mail: info@tarhely.com

Tájékoztató megismerése és elfogadása
Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával az érintett kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat, vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte. Egyes külön esetekben specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az érintettek külön tájékoztatást kapnak.

Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal –
így különösen az Infotv.-vel és a GDPR-al – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően
kezeli.

A weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok
felvétele és kezelése az Ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul. Csak olyan személyes adatot
kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.
Az Érintettel létesített jogviszony keretében átadott személyes adatok elszámolási, könyvelési,
igényérvényesítési, kapcsolattartási, és egyéb általános célból történő kezelése. A felvett személyes
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség
(így különösen a számviteli kötelezettség, Ügyféllel létrejött szerződéses kötelezettség) teljesítése
céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön
hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárlók neve, e-mail címe, lakcíme, szállítási címe,
telefonszáma
Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az
Adatkezelő web áruházában hírlevélre feliratkozik, vásárol.

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját, fizető azonosítóját, a tranzakció összegét, dátumát, időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 464 70 99

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően az Ügyfél önkéntes
hozzájárulása alapján az Ügyfél alábbi személyes adatait kezeli:
– webáruház keretében létesített adásvételi szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok: 5
év
– számlázáshoz szükséges adatok, számviteli nyilvántartáshoz szükséges iratok megőrzése: 8
év
– marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok: Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Ügyfél tartozik felelősséggel.
Az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő jogosult, illetve az Adatkezelő a Közös
Adatkezelőnek, adatfeldolgozóknak továbbítja munkavégzésből kifolyólag, kizárólag a
tevékenységük ellátásához szükséges körben.

Hozzáféréshez való jog
Az Ügyfél jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében
meghatározott – információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítés joga
Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Ügyfél
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését, amelyet elektronikus úton vagy postai úton kérhet.

Törléshez való jog
Az Ügyfél jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen adatai kezeléséről és kérésére indokolatlan
késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében
meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség
abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha visszavonja az
adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A törléshez
való jogot nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez szükséges.
Az Ügyfél elektronikus vagy postai úton kérheti személyes adatai törlését az Adatkezelőtől.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében
meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; vagy
az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését; vagy tiltakozott az adatkezelés ellen.

Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)
Az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A korábban az Adatkezelő részére megadott e-mail címről érkezett igényt az Adatkezelő az
Ügyféltől érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén
az Ügyfél akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta Ügyféli minőségét.

A cookie (süti) meghatározása:
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie
betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal
a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és
közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a
látogatóinkról.
A sütiket bármikor törölheti a böngészőben található, „sütik törlése” opcióval.
A cookie-k kategóriái:
feltétlenül szükséges cookei-k, melyek létfontosságúak ahhoz, hogy a felhasználók
böngészhessék a weboldalt és használhassák a funkcióit. Ezek nélkül a weboldalon történő
szolgáltatás nyújtása nem lehetséges. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a felhasználókról
marketing célra adatokat. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére
korlátozódik.
a teljesítmény cookie-k a webhelyek felhasználásának a módjáról gyűjtenek információkat,
az oldallátogatások és a hibaüzenetek gyakoriságáról tájékoztatják a Szolgáltatót. Nem
gyűjtenek személyek azonosítására alkalmas adatokat, minden információ anonimizált.
a funkcionális cookie-k személyre szabott beállításokat tesznek lehetővé a felhasználók
kiszolgálására, nyelvbeállítás, szöveg mérete. A Szolgáltató funkcionális cookie-t nem
hasznosít marketing vagy más hirdetési célra.
célzott cookie-k, a közösségi hálózatokhoz kapcsolják a Szolgáltató honlapját: az oldal
Facebook Pixel használatával segíti a felhasználók Facebook –hoz kapcsolódását. Ezt a
cookie-t a közösségi hálózat esetleg arra használhatja, hogy célzott hirdetéseket juttasson el
a felhasználóhoz.
Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetőek a számára.
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek
tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a
weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik
tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést
készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg
azonosítaná a látogatókat a Google számára. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő
jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val
együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Googletermékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013
évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos
kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Tel.:
0613911400 , ugyfelszolgalat@naih.hu ,www.naih.hu

Top